วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 13


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 13 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นำเสนอโครงงาน ที่แต่ละทีมได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning ณ อาคาร 06-305 ซึ่งแต่ละทีมได้พัฒนาเรื่อง ดังนี้
1. ทีม Believe ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning   เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL ซึ่งทีม Believe ได้เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


2. ทีม Together ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning   เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ3. ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL  ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implement station) การประเมินผล (Evaluation)  และได้เลือกโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

4. ทีม Memoryได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง ารสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสตรียะลา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


5. ทีม Ability ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning   เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 12 สรุปได้ดังนี้


วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. อาจาร์ผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมเข้าจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละ 1 ห้อง โดยทีม PRICELESS ได้ใช้ห้อง 309 ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกแต่คนในทีมดำเนินการทำงานตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายไว้ ดังนี้

1. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ โดยโปรแกรม exe เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
โดยทีมเราได้มีการมอบหมายงานภายในทีมอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานทีม


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 11 สรุปได้ดังนี้

วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่  เวลา 09.00 น. - 14.30 น. ได้จัดการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โดยอาจารย์ผู้สอนได้นัดเรียนชดในเรื่องการสร้างบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ โดยการแนะนำเทคนิคการใช้ การทำแบบทดสอบ การรวมไฟล์ และอื่นๆ เพื่อให้แต่ละทีมไปปรับใช้กับผลงานการสร้างบทเรียนของตนเอง
- สอนวิธีการเขียนโครงงาน แบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ
- ให้แต่ละทีมไปเตรียมการนำเสนอโครงงาน การพัมนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ
- และสุดท้ายได้แนะนำถึงการเตรีมตัวสอบปลายภาค


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 10 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 อาจาร์ผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมเข้าจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละ 1 ห้อง โดยทีม PRICELESS ได้ใช้ห้อง 309 ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกแต่คนในทีมดำเนินการทำงานตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายไว้ ดังนี้


1. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ โดยโปรแกรม exe เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน               และอาจารย์ผู้สอนจะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของแต่ละทีมตามห้อง พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำชี้แนะ เพื่อให้แต่ละทีมไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

จากหัวข้อที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ ให้แต่ละทีมเลือกไปศึกษามาหนึ่งหัวข้อ ซึ่งทางกลุ่ม PRICELESS ได้เลือกศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ  E-LEARNING  และทางทีมพวกเราได้เลือกศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน E-LEARNING วิชาสถิติธุรกิจ แล้วจากนั้นได้ทำการนำเสนอผ่านวีดีโอลงใน YOUTUBE
ในส่วนการทำงาน ทีมเราได้แบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่างชัดเจน โดยให้ทุกคนภายในทีมร่วมกันศึกษางานวิจัยให้เข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าทุกคนในทีมมีความตั้งใจและทุ่มเทกับงานอัดวีดีโอนี้ ซึ่งได้ทำให้สมาชิกในทีมมีความสามัคคี และทำงานร่วมกันได้
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกแบบและนำเสนอสาระการเรียนรู้ด้วยวีดีโอ มีประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคตอย่างมาก เพราะสามารถจัดทำเป็นวีดีโอเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มีความสนใจในเนื้อหานั้นด้วย

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 8 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างบทเรียนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม EXE โดยอาจารย์ให้นักศึกษาเข้าไปดาวโหลดติดตั้งโปรแกรมเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ให้นักศึกษาลองใช้ โดยประยุกต์จากงานที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ให้ทุทีมทำบทเรียนผ่านเว็บ โดยให้ทุกทีมเข้าไปดูรูปแบบ ตัวอย่างได้ในอีเลิร์นนิ่ง ดังรูปภาพ


วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 7 สรุปได้ดังนี้

              
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 ได้มีการจัดการเรียนสอน เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ
   ภาษา HTML และแท็กพื้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนและการเรียน การสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนหรือกิจกรรม องค์ประกอบ วิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล           ได้มีการจัดรูปแบบที่แสดงผลบนเว็บ ดังนี้
1. ได้เรียนรู้วิธีการป้อนข้อความตัวอักษร
2. ได้เรียนวิธีการแทรกรูปภาพ
3. ได้เรียนรู้วิธีการใส่ลิงค์
4. ได้เรียนรู้วิธีการแทรกตาราง
5. และอื่นๆ