วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 11

สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)
ครั้งที่ 11      การเรียนรู้ในครั้งนี้ หัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง e-r diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ e-r diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3 เป็นการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จในระบบที่พัฒนา

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 10

สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)
ครั้งที่ 10
    การเรียนรู้ในครั้งนี้ แต่ละทีมได้นำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram , Data Dictionary เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบของตนเอง หลังจากการนำเสนออาจารย์ได้เสนอแนะเพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างราบรื่น
    หลังจากการนำเสนออาจารย์บรรยายเข้าสู่บทเรียนเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP   และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdmin

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 9

สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)
ครั้งที่ 9การเรียนในครั้งนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนได้เริ่มทำแบบทดสอบหลังเรียนในเรื่อง แนะนำ PHP เบื้องต้น และต่อด้วยการ การบรรยาย บทที่ 7 เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP 
  โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
  1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4. การสร้างฐานข้อมูล
  5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
  6. การเพิ่มข้อมูล
  7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
  9. การแสดงข้อมลู
  10.การแก้ไขข้อมลู
  11.การลบข้อมูล
  12. บทสรุป
   นอกจากนี้ยังให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
    1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน

    2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12
        
        คำตอบ    3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

    ถ้าคะแนนรวม
    0-49 เกรด F
    50-59 เกรด D
    60-69 เกรด C
    70-79 เกรด B
    80-100 เกรด A
    คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
    เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 
    สมมติ 78
     คำตอบ
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 8


สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)
ครั้งที่ 8

      การเรียนในครั้งนี้อาจารย์ได้ให้แต่ละทีมนำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ ได้แก่
       -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน 
       -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย       
       -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด     
       -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ    
       -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา   
    หลังจากการนำเสนอความคืบหน้าแต่ละทีม อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP เบื้องต้น  และได้แนะนำโปรแกรม XAMPP และ   EditPlus เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบต่อไปซึ่งมีเนื้อหา มีดังนี้    
1. แนะนําภาษา PHP                                       
2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP
6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
10. ตัวดําเนินการ
11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
16. บทสรุป                
     นอกจานั้นยังได้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในเรื่อง การใช้ภาษา PHP เพื่อทบทวนและฝึกทักษะอีกด้วย

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 7


สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)
ครั้งที่ 7การเรียนในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาและสรุปผลเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ของนายสุนธร เกื้อกุล โดยแบ่งการนำเสนอ ดังนี้
1.นางสาว ยามีลา อาแซ รับหน้าที่เป็นพิธีกร
2.นาสาวอัสมาดี สาหะ นำเสนอเกี่ยวกับ
 • ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา
 • วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 • กลุ่มตัวอย่าง
 • ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.นางสาว พาอีซะห์ สะแม นำเสนอเกี่ยวกับ
 • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 4. นายอากรัน อาแด นำเสนอเกี่ยวกับ
 • ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ 
5.นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ นำเสนอเกี่ยวกับ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
6.นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง นำเสนอเกี่ยวกับ
 • ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
 • ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
 • แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงานสรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม
 •  ทีม Captian นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ทีม ครูจ๋า นำเสนอเรื่อง การออกแบบและพัฒนาห้องมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
 • ทีม ครูคอมยุคใหม่ นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
 • ทีม ครูปิ่นโต นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 • ทีม Develop นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 6


สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management for Education : IME) 
ครั้งที่ 6การเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งสถานที่คือ ห้องสืบค้น ชั้น 3 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยภายในห้องสืบค้นจะประกอบไปด้วยโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และในการเรียนครั้งนี้อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการทำโครงงาน บทที่ 1 และ 2 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานในส่วนของการสรุปงานวิจัยและจัดทำPower Point เพื่อใช้ในการนำเสนอครั้งต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 5
สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management for Education : IME) 
ครั้งที่ 5


-   ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
-   พูดคุยเกี่ยวกับโครงงาน เพื่อวางโครงสร้างของการทำงาน ตั้งแต่การเลือกหัวข้อ เลือกโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่     ที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงงาน เป็นต้น
-   แนะนำแบบฟอร์มในการทำรายงานของโครงงาน
-   บรรยายในหัวข้อ Project-Based Learning การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
-   บรรยายและฝึกปฏิบัติ เขียนเว็บด้วยภาษา HTML กับ ภาษา PHP เบื้องต้น โดยใช้เว็ปไซต์ใน
    การเรียนรู้ คือ  http://www.w3schools.com/html/
-  มอบหมาย การบ้านบทที่ 3 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการทำงานเป็นทีม โดยการศึกษา ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ